Phương Tiện Du Lịch

Các Phương Tiện này dành riêng cho khách đoàn của 3B Group Tour (Xe bus, tàu, thuyền).